Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych medycyną podróży, nowościami w profilaktyce przedwyjazdowej, uszczegółowieniem informacji o pojawiających się epidemiach.
Na konferencji w ramach poszczególnych sesji omawiane będą zagadnienia związane z profilaktyką przedwyjazdową przed podróżami w różne rejony świata zarówno te bliskie jak i dalekie, zagrożenia związane z różnymi aktywnościami w ramach spędzania wypoczynku.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami profilaktyki medycyny podróży wraz z szerokim omawianiem tematów wzbudzających kontrowersje i niejasności.

Konferencja odbywa sie pod patronatem:
  • Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
  • Polskiego Towarzystwa Higienicznego
WYDARZENIE JEST WPISANE W BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH, GDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE DO 80 %

Gdynia
Zarys programowy

27.08.2020 Czwartek


15.00 - 16.00  Rejestracja uczestników

16.00 - 16.10  Przywitanie uczestników

16.10 - 17.00 Aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie w świetle aktualnych zagrożeń.

17.00 - 17.20 Systemy interaktywne szybkiego ostrzegania o zagrożeniach epidemiologicznych.

17.20 - 17.40 Przerwa kawowa

17.40 - 18:20 Właściwe zachowanie w przypadku zamachów terrorystycznych. 

18.30              Kolacja

28.08.2020 Piątek

 9.00 -  9.45 Podróż a szerzenie się patogenów wieloopornych

 9.40 -10.20 Bezpieczne zasady nurkowania z dzieckiem

10.20 -10.40 Przerwa kawowa

10.40 - 11.10 Osoby przewlekle chore nurkują

11.10 - 11.40 Czy zagrożenie zachorowania na Dengę jest większe niż na malarię w podróży do stref tropikalnych?

11.40 - 12.10 Zanieczyszczenie powietrza w jaki sposób wpływa na podróżujących

12.10 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 - 13.00 Pogorszenie na świecie sytuacji epidemiologicznej wścieklizny

13.00 - 13.30 Przygotowanie polskich kibiców na wyjazd na olimpiadę w Japonii

13.30 - 14.15 Szczepienia podróżujących w trudnych sytuacjach zdrowotnych ( HIV, choroby onkologiczne)

14.15 - 15.00 Lunch

15.00 - 15.20 Przygotowanie do wypraw rowerowych

15.20 - 16.00 Skóra w podróży w odmienne strefy klimatyczne - jak chronić.

16.00 - 17.00 Szczepienia z punktu widzenia immunologa

29.08.2020 Sobota

9.00 - 9.45 Nowości w profilaktyce malarii

9.45 - 10.30 Interakcje lekowe w podróży ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwmalarycznych

10.30 -10.50 Przerwa kawowa

10.50 - 11.30 Gruźlica - zagrożenie dla podróżujących
Regulamin Konferencji
Regulamin rejestracji uczestników na VIII Ogólnopolskiej Konferencji MEDYCYNA PODRÓŻY 2020, która odbędzie się 27-29 sierpnia 2020 roku organizowanej przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa MEDYCYNA PODRÓŻY 2020, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 27-29 sierpnia 2020 roku w Gdyni,
1.2. Organizatorem Logistycznym Konferencji jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Konferencji są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką konferencji.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
 
§2. Uczestnictwo w Konferencji
2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji
2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu konferencyjnego
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.8. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 listopada 2019 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 16 lutego 2020 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział
c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji po 16 lutego 2020 roku, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji. 4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
Opłaty za udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MEDYCYNA PODRÓŻY 2020

Płatność do 30 listopada 2019 r. - 595 zł + VAT 
Płatność od 01 grudnia 2019 do 29 lutego 2020 r. - 660 zł + VAT
Płatność od 1 marca 2020 r. - 760 zł + VAT

Opłatę należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa MEDYCYNA PODRÓŻY 2020 będzie się odbywała jak zawsze w sali konferencyjnej
Holelu Nadmorskiego w Gdyni ul. Ejsmonda 2.


Nocleg w Hotelu Nadmorskim można zarezerwować tylko w Biurze Organizacyjnym Konferencji na preferencyjnych warunkach cenowych do dnia 12 sierpnia 2020 r. 
Hotel Nadmorski nie przyjmuje rezerwacji indywidualnych w trakcie trwania Konferencji tj. 27-29 sierpnia 2020 r.
Cennik:
Pokoje typu standard:
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 295 zł/doba
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 335 zł/doba
pokój trzyosobowy (ze śniadaniem) 435 zł/doba

Pokoje typu bussines:
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 375 zł/doba
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 415 zł/doba

Apartament (ze śniadaniem) 520 zł/doba

Apartament Kapitański z widokiem na morze ( ze sniadaniem) 550 zł /doba

Rezerwacji noclegu można dokonać po rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
Płatność za rezerwacje noclegów należy dokonać na konto Biura Organizacyjnego Konferencji MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840 
+48 46 856 30 13 Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.