Udział w Kursie umożliwia zdobycie nowej „umiejętności” w aspekcie przygotowania medycznego pacjenta do podróży. Na Kursie jest poruszana tematyką związana z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ABC zdrowia w podróży, odwiecznym problemem biegunki podróżnych, przygotowaniem małego podróżnika do wyprawy w różne rejony świata, nieodzownym tematem są szczepienia oraz odczyny poszczepienne i apteczka podróżna.
 
Kurs ma na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach  doświadczenia zawodowego z zakresu medycyny podróży i profilaktyki przedwyjazdowej.
 
Na Kursie uczestnicy otrzymują pełne kompendium wiedzy, możliwość osobistej konsultacji z prelegentami – specjalistami medycyny podróży, zajmującymi się od wielu lat profilaktyką przedwyjazdową, przygotowaniem podróżników i turystów zarówno grup zorganizowanych jak i indywidualnych.
Warszawa
Regulamin Kursu
Regulamin rejestracji uczestników na V Certyfikowany Kurs Medycyny Podróży dla Pielęgniarek, która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2025 roku organizowanej przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. V Certyfikowany Kurs Medycyny Podróży dla Pielęgniarek, zwany w dalszej części Regulaminu Kursem, odbywa się w dniach 4-5 kwietnia 2025 roku w Warszawie,
1.2. Organizatorem Logistycznym Kursu jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Kursu są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kursu.
1.5. W ramach Kursu będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne związane z tematyką kursu.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
 
§2. Uczestnictwo w Kursie
2.1. Warunkami uczestnictwa w Kursie są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Kursie, pod warunkiem dostępności miejsc.
2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Kursie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora lub dokonać płatności on-line. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu kursu.
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.4. Koszt udziału w Kursie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji kursie w czasie trwania Kursu w miarę dostępności miejsc.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Kursie
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 31 grudnia 2024 roku, Opłata zostanie przeksięgowana na kolejną edycję
roku wpłata wniesiona przez uczestnika oraz inne koszty są zatrzymane w całości przez Organizatora.
 
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kursie są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji. 4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Kursu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Kursu w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
20 maja 2024
 
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty wpisowej w wysokosci 600 zł. - miejsce do udziału w kursie.

Opłata wpisowa jest opłatą bezzwrotną i gwarantuje tylko miejsce na kursie. Jest ona przyjmowana tylko do 30 wrzesnia 2024

Osoby, które wpłaciły opłatę wpisową w terminie do 30 września 20234 dopłacają kwotę w wysokosci: 1400 zł +VAT (1722zł)

Koszt udziału w kursie dla osób, które zapisały sie i zapłaciły w terminie 1.10.23 - 31.12.24 - 2100 zł +VAT ( 2583 zł)
Koszt udziału w kursie dla osób, które zapisały sie i zapłaciły w terminie 1.01.25 - 28.02.25 - 2300 zł + VAT ( 2829 zł)
Koszt udziału w kursie dla osób, które zapisały sie i zapłaciły w termnie  1.03.25 - 01.04.25 r. - 2600 zł +VAT ( 3198 zł)

Opłaty należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego 
MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego:
61 1140 2004 0000 3602 7725 1840
w tytule przelewu należy wpisać swoje Imię i Nazwisko

lub bezpośrednio przez system płatniczy po zakończeniu rejestracji.
Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.