0

Corocznie na początku grudnia Krajowa Sieć Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży organizuje Kurs Medycyny Podróży dla pielęgniarek.
 
Kurs organizowany jest pod Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży.
 
Udział w Kursie umożliwia zdobycie nowej „umiejętności” w aspekcie przygotowania medycznego pacjenta do podróży. Na Kursie jest poruszana tematyką związana z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ABC zdrowia w podróży, ugryzieniami, ukąszeniami, odwiecznym problemem biegunki podróżnych, przygotowaniem małego podróżnika do wyprawy w różne rejony świata, nieodzownym tematem są szczepienia oraz odczyny poszczepienne i apteczka podróżna.
 
Kurs ma na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach  doświadczenia zawodowego z zakresu medycyny podróży i profilaktyki przedwyjazdowej.
 
Na Kursie uczestnicy otrzymują pełne kompendium wiedzy, możliwość osobistej konsultacji z prelegentami – specjalistami medycyny podróży, zajmującymi się od wielu lat profilaktyką przedwyjazdową, przygotowaniem podróżników i turystów zarówno grup zorganizowanych jak i indywidualnych.
 
Po ukończeniu Kursu i zdaniu egzaminu uczestnik  otrzymuje Certyfikat sygnowany podpisem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży.

 

Warszawa
Organizator Kursu:
Krajowa Sieć Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży i MCC Consulting Sp. z o.o.

Patronat:
Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży
Główny Inspektor Sanitarny
Miejsce: Hotel Lord, Al. Krakowska 218, Warszawa

PROGRAM
 
06.12.2019 (piątek)
10:00 - 11:00   Rejestracja uczestników.
 
11:00 - 12:30   Choroby wektorowe w medycynie podróży.
                         dr hab. n. med. Anna Moniuszko-Malinowska
 
12:30 - 12:45   przerwa kawowa
 
12:45 - 14:00   Dziecko w podróży szczepienia profilaktyczne a kalendarz szczepień.
                         dr n. med. Ewa Duszczyk
 
14:00 - 14:30   przerwa na lunch
 
14:30 - 15:30   Odczyny poszczepienne.
                        dr n. med. Ewa Duszczyk
 
15:30 – 16:30   Podstawy apteczki w zależności od celu podróży.
                         dr Leszek Mayer
 
16:30 – 17:30  Niebezpieczne rośliny i zwierzęta w odmiennych strefach klimatycznych.
                        dr Leszek Mayer

07.12.2019 (sobota)
 
09:00 - 10:30   ABC zdrowia w tropiku.
                          dr n. med. Piotr Kajfasz
 
10:30 - 10:45   przerwa kawowa
 
10:45 - 12:15   Profilaktyka szczepień od A do Z dla podróżujących. Wstrząs anafilaktyczny.
                        dr n. med. Piotr Kajfasz
 
12:15 - 13:15   Termoregulacja i aklimatyzacja w tropiku.
                         dr Leszek Mayer
 
13:15 – 14:00  Biegunka najczęstszy problem podróżujących.
                        dr n. med. Piotr Kajfasz
 
14:00 - 14:30   Test egzaminacyjny
 
14:30 - 15:00   przerwa na lunch
 
15:00 - 15:30   Ogłoszenie wyników egzaminacyjnych - zakończenie kursu.
                         Rozdanie Certyfikatów uczestnictwa.
 
Regulamin Kursu
Regulamin rejestracji uczestników na III Kurs Medycyna Podróży dla Pielęgniarek 6-7  grudnia 2019 roku organizowanej przez MCC Consulting Sp. z o.o. we współpracy z siecią Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży.
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. III Kurs Medycyny Podróży dla Pielęgniarek organizowany przez MCC Consulting Sp. z o.o., zwany w dalszej części Regulaminu Kursem, odbywa się w dniach 6-7 grudnia 2019 roku w Warszawie.
1.2. Organizatorem Kursu jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów), zwanym w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Kursu są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kursu oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Kursu będą odbywały się sesje dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką Kursu.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Kursu znajduje się pod adresem: http://www.mcc.org.pl/aktualne-wydarzenia/4/iii-certyfikowany-kurs-medycyny-podrozy-dla-pielegniarek-06-07-grudnia-2019-warszawa.html
 
 
§2. Uczestnictwo w Kursie
2.1. Warunkami uczestnictwa w Kursie są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu.
2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Kursie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu kursu pod adresem: http://www.mcc.org.pl/aktualne-wydarzenia/4/iii-certyfikowany-kurs-medycyny-podrozy-dla-pielegniarek-06-07-grudnia-2019-warszawa.html
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.8. Koszt udziału w Kursie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji kursu w czasie trwania Kursu w miarę dostępności miejsc.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Kursie
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 czerwca 2019 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 września 2019 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji po 1 października 2019 roku, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kursie są zamieszczone na stronie internetowej Kursu pod adresem: http://www.mcc.org.pl/aktualne-wydarzenia/4/iii-certyfikowany-kurs-medycyny-podrozy-dla-pielegniarek-06-07-grudnia-2019-warszawa.html
 
4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kursie.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kursie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Kursu upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Kursu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kursie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Kursu.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Kursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kursu. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: http://www.mcc.org.pl/aktualne-wydarzenia/4/iii-certyfikowany-kurs-medycyny-podrozy-dla-pielegniarek-06-07-grudnia-2019-warszawa.html
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Kursu
 
 
Ilość miejsc 50.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienie opłaty.

Opłata za udział w Kursie:

płatność do 30 czerwca 2019 - 980 zł + VAT
od 01 lipca do 17 listopada 2019 - 1 060 zł + VAT
od 18 listopada do 01 grudnia 2019 - 1 220 zł + VAT

Opłata obejmuje udział w Kursie, materiały, przerwy kawowe i lunch.

Opłatę za udział w Kursie należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

Krok 1

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania wydarzenia edukacyjnego: konferencji, szkolenia, kursu...

Krok 2

POMOŻEMY Skontaktuj się z nami i przekaż nam zarys/brief wydarzenia

Krok 3

Umówimy się z Tobą na spotkanie w celu omówienia wszelkich aspektów realizacji

Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.