0

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami 
II sympozjum IX Kursu Certyfikacji Centrów Medycyny Podróży 
zaplanowane w dniach 05-07 listopada 2020 roku odbędzie się w wersji online. 
Szczegółowe informacje zostaną przesłane do Uczestników w najbliższych dniach.W 2020 roku zostanie uruchomiona kolejna IX edycja  Kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży dla lekarzy. 

Kurs ma na celu pozyskanie, usustematyzowanie i poszerzenieje już posiadanej wiedzy z zakresu medycyny podróży i profilaktyki przedwyjazdowej.

W ramach dwóch spotkań zostaną szeroko przedstawione wszelkie aspekty profilaktyki przedwyjazdowej, szczepień zalecanych, zagrożeń występujących w różnych rejonach świata zarówno ze strony fauny i flory, przygotowania do wypraw górskich i trekingowych, zagrożeń wynikających z nurkowania rekreacyjnego, przygotowania pacjentów w różnym wieku i z różnymi przypadłościami jak choroby przewlekłe i inne.

Na Kursie uczestnicy otrzymują pełne kompendium wiedzy w postaci prelekcji i prezentacji, możliwość konsultacji z prelegentami.

Prelegentami na Kursie są wybitni specjaliści zajmujący się medycyną podróży i profilaktyką przedwyjazdową - podróżnikami, którzy na własnym przykładzie doświadczyli chorób tropikalnych i spotkali się z nimi oko w oko.  
Gdynia
I sympozjum IX cyklu Kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży
01-03 października 2020 roku, Gdańsk.
 
Miejsce: sala konferencyjna Golden Tulip Gdańsk Residence, ul. Piastowska 160
 


II Sympozjum IX kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży
05-07 listopad 2020, Warszawa

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami 
II sympozjum IX Kursu Certyfikacji Centrów Medycyny Podróży 
zaplanowane w dniach 05-07 listopada 2020 roku odbędzie się w wersji online. 
Szczegółowe informacje zostaną przesłane do Uczestników w najbliższych dniach. 
 
 
Regulamin Kursu
Regulamin rejestracji uczestników na IX Cykl Kursu w Ramach Certyfikacji Centrów Medycyny Podróży, który odbędzie się jesienią 2020 roku, organizowanego przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. IX Cykl Kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży zwany w dalszej części Regulaminu Kursem, odbywa się jesienią 2020 roku w 2 częściach w Warszawie i Gdyni.
1.2. Organizatorem Logistycznym Kursu jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kursie   i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Kursu są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kursu oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Kursu będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką Kursu.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Kursu znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
 
§2. Uczestnictwo w Kursie
2.1. Warunkami uczestnictwa w Kursie są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu.
2.1.2. Uiszczenie opłat w wysokości i terminach podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Kursie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu kursu.
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.8. Koszt udziału w Kursie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie nie będzie możliwa.
2.10. W przypadku wcześniejszego wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
2.11. Kurs zakończony jest egzaminem, który odbywa się ostatniego dnia Kursu.
2.11.1. W przypadku nie zdania przez uczestnika kursu egzaminu końcowego, przysługuje mu dodatkowy termin w dniu 6 maja 2021 roku w Gdyni.

§3. Rezygnacja z udziału w Kursie
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie opłata wpisowa oraz inne koszty są zatrzymane w całości przez Organizatora.
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kursie są zamieszczone na stronie internetowej Kursu. 4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kursie.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kursie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Kursu w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kursie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Kursu.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Kursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kursu. Kurs ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
 
 
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 zł.
Opłata wpisowa gwarantująca miejsce na kursie jest opłatą bezzwrotną.

Dodatkowe opłaty uczestnictwa w kursie:
Osoby, ktore zarejsetrowały się oraz wniosły opłatę wpisową w terminie do 15 marca,
dodatkowo ponoszą koszty w wysokości:
1600 zł - I etap kursu
2200 zł - II etap kursu

II etap kursu zakończony jest egzaminem

Osoby rejestrujące się po terminie 15 marca 2020 ponoszą opłatę w wysokości 4800 zł za całość kursu

Terminy kursu :
I etap Gdańsk 1-3 października 2020 
czwartek 1.10.2020; 9.00 rozpoczęcie kursu

II etap Warszawa 5-7 listopada 2020  
czwartek 5.11.2020; 15:00 rozpoczecie kursu

Rezerwację noclegów

Wynegocjowaliśmy dla Państwa specjalne opłaty za zakwaterowanie w hotelach

I etap kursu
Golden Tulip Gdańsk Residence
Pokój 1-osobowy typu studio wraz ze śniadaniem; na 3 doby ( środa - sobota) w czwartek zaczynamy o 9 rano
Koszt całości pobytu wynosi 810 zł

w przypadku przedłużenia pobytu do niedzieli
koszt całości pobytu wynosi 1080 zł

Pokój 2-osobowy typu studio wraz ze śniadaniem; na 3 doby
Koszt całości pobytu wynosi 960 zł

w przypadku przedłuzenia doby do niedzieli 
koszt całości pobytu wynosi 1 280 zł


II etap kursu, który odbywać się będzie w Hotelu Lord w Warszawie

Pokój 1-osobowy z pojedynczym łóżkiem ( czwartek - sobota) 2 doby zaczynamy o godzinie 15 w czwartek
Koszt wynosi 580 zł za pobyt ze śniadaniem

Pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania ( podwójne łóżko), pobyt 2 doby
Koszt wynosi 660 zł wraz ze śniadaniami

Opłaty należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego 
MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego:
61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

Krok 1

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania wydarzenia edukacyjnego: konferencji, szkolenia, kursu...

Krok 2

POMOŻEMY Skontaktuj się z nami i przekaż nam zarys/brief wydarzenia

Krok 3

Umówimy się z Tobą na spotkanie w celu omówienia wszelkich aspektów realizacji

Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.