0
Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych medycyną podróży, nowościami w profilaktyce przedwyjazdowej, uszczegółowieniem informacji o pojawiających się epidemiach.
Na konferencji w ramach poszczególnych sesji omawiane będą zagadnienia związane z profilaktyką przedwyjazdową przed podróżami w różne rejony świata zarówno te bliskie jak i dalekie, zagrożenia związane z różnymi aktywnościami w ramach spędzania wypoczynku.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami profilaktyki medycyny podróży wraz z szerokim omawianiem tematów wzbudzających kontrowersje i niejasności.

Konferencja odbywa sie pod patronatem:
  • Polskiego Towarzystwa Higienicznego
Konferencja spełnia kryteria INFARMY
Gdynia
PROGRAM

Czwartek 26.08.2021

13:00-15:00   Rejestracja Uczestników

SESJA INAUGURACYJNA

15:00-15:40   OTWARCIE KONFERENCJI
                       Tomasz Augustyniak
                       Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

15:40-16:40   Kobieta w podróży.
                       dr n. med. Anna Kuna
                       
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
                       Gdański Uniwersytet Medyczny

16:40-17:00   przerwa kawowa

17:00-17:30   Podróże zagraniczne podczas pandemii COVID-19  -  update 2021.
                       dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
                       
Uniwersyteckie Cantrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
                       Gdański Uniwersytet Medyczny

17:30-18:15   Zasady zachowania się w krajach o innej religii i zwyczajach odmiennych kulturowo.
                      dr n. med. Piotr Kajfasz
                      Naczelny Lekarz MSZ
                      Dyrektor Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej 

18:15-18:45   Dyskusja

19:00              Kolacja koleżeńska


Piątek 27.08.2021

09:00-09:45   Higiena podróży lotniczej.
                      dr n. med. Bożena Kajfasz
                      Specjalista chorób wewnętrznych i medycyny transportu,
                      hematolog, orzecznik lotniczy

09:45-10:30   Podróżnik z chorobami reumatologicznymi - przygotowanie do podróży.
                      Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
                      Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
                      Warszawski Uniwersytet Medyczny

10:30-10:50   przerwa kawowa

10:50-11:35   Pacjent z chorobą neurologiczną w podróży.
                      Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel
                      Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej,
                      Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:35-12:15   Wścieklizna nieustające zagrożenie.
                       dr n. med. Piotr Kajfasz
                       Naczelny Lekarz MSZ
                       Dyrektor Przechodni Lekarskiej Służby Zagranicznej

12:15-13:15   Wyprawa do Azji - przygotowanie podróżnika.
                      dr n. med. Ewa Duszczyk
                      

13:15-14:15   lunch

14:15-15:00   Grypa i inne wirusy w porcie lotniczym i samolocie.
                      Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
                      Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
                      Warszawski Uniwersytet Medyczny

15:00-16:00   Niebezpieczna żywność w podróży.
                      dr n. med. Ewa Duszczyk
                      

16:00-16:30   przerwa kawowa

16:30-17:30   Inwazja larw much i innych owadów na człowieka.
                      Prof. dr hab. n. med. Joanna Stańczak
                      Kierownik Zakładu Parazytologii Tropikalnej, Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii,
                      Gdański Uniwersytet MedycznyLeszmanioza zagrożeniem dla podróżujących.
                     
17:30-18:00   Współczesna suplementacja osób podróżujących.
                      Jakub Mauricz  
                      Dietetyk, trener żywienia, szkoleniowiec. Wykładowca SSW Collegium Balticum.
                      Właściciel centrum dydaktyczno-treningowego Mauricz Training Center oraz poradni dietetycznej online BeWell.

18:00   Dyskusja.


Sobota 28.08.2021

09:00-09:40   Zagrożenia w wodzie: węże morskie, parzące meduzy, raje, płaszczki, szkaradnice.
                      Prof. dr hab. n. med. Joanna Stańczak
                      Kierownik Zakładu Parazytologii Tropikalnej, Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii,
                      Gdański Uniwersytet Medyczny

09:40-10:40   SBET w malarii.
                      dr n. med. Anna Kuna
                      Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
                      Gdański Uniwersytet Medyczny

10:30-10:50   przerwa kawowa

10:50-11:20   Wybrane problemy z dermatoz tropikalnych.
                      Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański
                      
Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w Dziedzinie Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

11:20-12:10   Leszmanioza zagrożeniem dla podróżujących.
                       Prof. dr hab. n. med. Khaled Basmadji

12:10-12:30   Podsumowanie i zakończenie Konferencji.
 
Regulamin Konferencji
Regulamin rejestracji uczestników na IX MEDYCYNY PODRÓŻY 2021, która odbędzie się 26-28 sierpnia 2021 roku organizowanej przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. IX MEDYCYNA PODRÓŻY 2021, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 26-28 sierpnia 2021 roku w Gdyni,
1.2. Organizatorem Logistycznym Konferencji jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Konferencji są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką konferencji.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
 
§2. Uczestnictwo w Konferencji
2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji
2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu konferencyjnego
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.8. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 listopada 2020 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 31 maja 2021 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział
c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji po 31 maja 2021 roku, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji.
4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl

8 marca 2021
 
 
Opłaty za udział w IX MEDYCYNA PODRÓŻY 2021

Płatność do 30 listopada 2020 r. - 550 zł + VAT 
Płatność od 01 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 r. - 600 zł + VAT
Płatność od 1 marca 2021 r. - 680 zł + VAT

Koszty udziału on-line
Płatność do 30 listopada 2020 r. - 560 zł + VAT 
Płatność od 01 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 r. - 610 zł + VAT
Płatność od 1 marca 2021 r. - 695 zł + VAT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Udział w kolacji koleżeńskiej - 180 zł 

Opłatę należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

IX MEDYCYNA PODRÓŻY 2021 będzie się odbywała jak zawsze w sali konferencyjnej
Holelu Nadmorskiego w Gdyni ul. Ejsmonda 2.

Nocleg w Hotelu Nadmorskim można zarezerwować tylko w Biurze Organizacyjnym Konferencji na preferencyjnych warunkach cenowych do dnia 31 maja 2021 r. 
Hotel Nadmorski nie przyjmuje rezerwacji indywidualnych w trakcie trwania Konferencji tj. 26-28 sierpnia 2021 r.

Cennik:
Pokoje typu standard:
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 315 zł/doba brak wolnych pokoi
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 355 zł/doba brak wolnych pokoi
pokój trzyosobowy (ze śniadaniem) 460 zł/doba brak wolnych pokoi

Pokoje typu bussines:
pokój jednoosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) 395 zł/doba brak wolnych pokoi
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 385 zł/doba brak wolnych pokoi
pokój dwuosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) 440 zł/doba brak wolnych pokoi
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 430 zł/doba brak wolnych pokoi

Apartament (ze śniadaniem) 520 zł/doba brak wolnych pokoi

Apartament Kapitański z widokiem na morze ( ze sniadaniem) 550 zł /doba bark miejsc

Rezerwacji noclegu można dokonać po rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
Płatność za rezerwacje noclegów należy dokonać na konto Biura Organizacyjnego Konferencji MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

Krok 1

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania wydarzenia edukacyjnego: konferencji, szkolenia, kursu...

Krok 2

POMOŻEMY Skontaktuj się z nami i przekaż nam zarys/brief wydarzenia

Krok 3

Umówimy się z Tobą na spotkanie w celu omówienia wszelkich aspektów realizacji

Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.