0
W 2021 roku zostanie uruchomiona kolejna X edycja  Kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży dla lekarzy. 

Kurs ma na celu pozyskanie, usustematyzowanie i poszerzenieje już posiadanej wiedzy z zakresu medycyny podróży i profilaktyki przedwyjazdowej.

Podczas kursu zostaną szeroko przedstawione wszelkie aspekty profilaktyki przedwyjazdowej, szczepień zalecanych, zagrożeń występujących w różnych rejonach świata zarówno ze strony fauny i flory, przygotowania do wypraw górskich i trekingowych, zagrożeń wynikających z nurkowania rekreacyjnego, przygotowania pacjentów w różnym wieku i z różnymi przypadłościami jak choroby przewlekłe i inne.

Na Kursie uczestnicy otrzymują pełne kompendium wiedzy w postaci prelekcji i prezentacji, możliwość konsultacji z prelegentami.

Numer wpisu w Bazie Usług Rozwojowych 2021/04/16/49663/1011890 gdzie można ubiegać sie o dofinansowanie do 80%

Prelegentami na Kursie są wybitni specjaliści zajmujący się medycyną podróży i profilaktyką przedwyjazdową - podróżnikami, którzy na własnym przykładzie doświadczyli chorób tropikalnych i spotkali się z nimi oko w oko. 
Gdynia
X CYKL KURSU CERTYFIKACJI CENTRÓW MEDYCYNY PODRÓŻY

Miejsce: Sala Konferencyjna Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2, Gdynia

PROGRAM KURSU
 
11.10.2021  Poniedziałek
 
13:00 – 15:00             Rejestracja uczestników kursu.
 
15:00 – 15:30             Wirus Zachodniego Nilu zagrożeniem dla Europy.
                                   dr hab. n. med. Anna Moniuszko-Malinowska
 
15:30 – 16:30             Zmiany klimatu a komary - zagrożenia arbowirusowe, denga, zika, chikungunia i inne. 
                                   dr hab. n. med. Anna Moniuszko-Malinowska
 
16:30 – 17:00             przerwa kawowa
 
17:00 – 18:00             Dobór szczepień ochronnych w kontekście kierunków podróży a PSO.
                                   dr n. med. Ewa Duszczyk
 
12.10.2021  Wtorek
 
10:00 – 11:00             Dziecko z chorobami przewlekłymi - przygotowanie do podróży.
                                   dr n. med. Ewa Duszczyk
 
11:00 – 11:30             przerwa kawowa
 
11:30 – 12:10             Pneumokoki i meningokoki zagrożeniem dla podróżujących.
                                   dr n. med. Ewa Duszczyk
 
12:10 – 13:10             Dermatozy tropikalne.
                                   Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański
 
13:10 – 14:10             lunch
                                   
14:10 – 15:40             Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w tropiku.
                                   Prof. dr hab. n. med. Joanna Stańczak
 
15:40 - 16:10              przerwa kawowa

16:10 - 17:40              Zagrożenia chorobami wektorowymi oraz dobór insektycydów, repelentów i innych środków ochrony.
                                   Prof. dr hab. n. med. Joanna Stańczak


13.10.2021 Środa

08:00 - 09:00              Choroby zakaźne przenoszone drogą płciową w podróży.
                                    Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło 

09:00 – 11:00             Patofizjologia nurkowania.
                                   dr hab. n. med. Jacek Kot

11:00 - 11:30              przerwa kawowa

11:30 – 12:30             Zagrożenia zdrowotne i przygotowanie medyczne związane z nurkowaniem rekreacyjnym.
                                   dr hab. n. med. Jacek Kot
 
12:30 – 13:30             Wypadek nurkowy.
                                   dr hab. n. med. Jacek Kot
 
13:30 – 14:30             lunch
 
14:30 – 16:30             Zabezpieczenie medyczne wypraw wysokogórskich - choroba wysokościowa cz.I.
                                   dr n. med. Robert Szymczak
 
16:30 – 17:00             przerwa kawowa
 
17:00 – 19:00             Zabezpieczenie medyczne wypraw wysokogórskich - choroba wysokościowa cz.II.
                                   dr n. med. Robert Szymczak
 

14.10.2021 Czwartek
 
09:15 – 10:15             Konsultacja medyczna przed podróżą - dobór profilaktyki, źródła informacji.
                                   dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
 
10:15 - 10:30              przerwa

10:30 – 11:30             Żółta gorączka - ryzyko i zasady szczepień u podróżujących.
                                   dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
 
11:30 – 12:00              przerwa kawowa
 
12:00 – 14:00             Prawne aspekty odpowiedzialności lekarskiej w działalności leczniczej.
                                   Mecenas Katarzyna Roguś
 
14:00 – 15:00             lunch
 
15:00 – 17:30             Odpowiedzialność odszkodowawcza za brak informacji na temat szczepień.
                                   Mecenas Katarzyna Roguś
                      
15.10.2021 Piątek
 
09:00 – 09:40             Biegunka najczęstszy problem podróżujących.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
09:40 – 10:20             Wścieklizna zagrożeniem dla podróżujących. Profilaktyka.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
10:20 – 10:50             przerwa kawowa
 
10:50 – 11:20             Ciężarna w podróży.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
11:20 – 12:20             Malaria nieustające zagrożenie dla podróżujących.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
12:20 – 13:20             Pacjent z chorobami układu sercowo-naczyniowego w podróży. 
                                   dr hab. n. med. Katarzyna Kurnicka
 
13:20 – 14:20             Lunch
 
14:20 – 15:00             Apteczka podróżna i przepisy regulujące przewóz leków.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
15:00 – 16:00             Dobór szczepień ochronnych przed wyjazdem w różne strefy klimatyczne podsumowanie/zestawienie.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
16:00 – 16:30             Sesja pytań i odpowiedzi     
 
 
16.10.2021 Sobota
 
09:00 – 09:40              Pacjent z chorobami przewlekłymi - przygotowanie do podróży.
                                    Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
                        
09:40 - 10:20               ABC zdrowia dziecka w podróży - biegunki, racjonalne zachowania higieniczne, przeziębienia.
                                    Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

10:20 - 10:40              przerwa kawowa

10:40 – 12:10              Egzamin

12:10 – 12:30             Podanie wyników z egzaminu, zakończenie kursu.
 
 
Regulamin Kursu
Regulamin rejestracji uczestników na X Cykl Kursu w Ramach Certyfikacji Centrów Medycyny Podróży, który odbędzie się w dniach 11-16 października 2021 roku, organizowanego przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. X Cykl Kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży zwany w dalszej części Regulaminu Kursem, odbywa się 11-16 października 2021 roku, w Hotelu Nadmorskim w Gdyni, ul. Ejsmonda 2
1.2. Organizatorem Logistycznym Kursu jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kursie   i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Kursu są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kursu oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Kursu będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką Kursu.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Kursu znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
 
§2. Uczestnictwo w Kursie
2.1. Warunkami uczestnictwa w Kursie są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu.
2.1.2. Uiszczenie opłat w wysokości i terminach podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Kursie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu kursu.
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.8. Koszt udziału w Kursie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie nie będzie możliwa.
2.10. W przypadku wcześniejszego wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
2.11. Kurs zakończony jest egzaminem, który odbywa się ostatniego dnia Kursu.
2.11.1. W przypadku nie zdania przez uczestnika kursu egzaminu końcowego, przysługuje mu dodatkowy termin w dniu 12 maja 2022 roku w Gdyni.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Kursie
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie opłata wpisowa oraz inne koszty są zatrzymane w całości przez Organizatora.
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kursie są zamieszczone na stronie internetowej Kursu.
4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kursie.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kursie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Kursu w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca, sytuacja epidemiologiczna itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kursie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Kursu. W przypadku niemożności organizacji kursu w formie stacjonarnej. Kurs odbędzie się on-line w podanym terminie.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Kursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kursu. Kurs ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
12 czerwca 2021
 
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 zł.
Opłata wpisowa jest przyjmowana tylko do 18 czerwca 2021 roku.
Opłata wpisowa gwarantująca miejsce na kursie i jest opłatą bezzwrotną.

Koszt udziału w kursie dla osób:
rejestrujących się i wnoszących opłatę do dnia 30 czerwca 2021 wynosi 4 400 zł
rejestrujących się i wnoszących opłatę po dniu 1 lipca 2021 wynosi 4 950 zł

Hotel na czas trwania kursu można zarezerwować w miejscu odbywania sie kursu na preferencyjnych warunkach używając linku poniżej

https://nadmorski.pl/hotel/medycyna-podrozy-formularz/

Opłaty należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego 
MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego:
61 1140 2004 0000 3602 7725 1840
w tytule przelewu należy wpisać swoje Imię i Nazwisko

lub bezpośrednio przez system płatniczy po zakończeniu rejestracji.

Krok 1

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania wydarzenia edukacyjnego: konferencji, szkolenia, kursu...

Krok 2

POMOŻEMY Skontaktuj się z nami i przekaż nam zarys/brief wydarzenia

Krok 3

Umówimy się z Tobą na spotkanie w celu omówienia wszelkich aspektów realizacji

Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.