0
Serdecznie zapraszamy na X Jubileuszową Konferencję MEDYCYNA PODRÓŻY 2022, która odbędzie się w dniach 12-14 maja 2022r. w Hotelu Nadmorskim w Gdyni przy ul. Ejsmonda 2
Gdynia
Czwartek 12 maja 2022
 
14:00 – 16:00                      Rejestracja uczestników.
 
16:00 – 16:40                      "Anatomia" proepidemika.
                                            Tomasz Augustyniak - Prezes Zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie
 
16:40 – 17:25                      Rys historyczny projektu CCMP.
                                            dr n. med. Piotr Kajfasz
 
17:25 - 17:50                       przerwa kawowa

17:50 – 18:25                      Rola lekarza rodzinnego w medycynie podróży – współpraca z placówką krajowej sieci Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży.
                                            dr n. med. Ewa Duszczyk
 
18:25 - 18:50                       Nurkowanie niejedno ma imię.
                                            Prof. dr hab. n. med. Jacek Kot                                    

19:30                                   kolacja koleżeńska ( dla osób, które zgłosiły udział)
 
 
Piątek 13 maja 2022
 
09:00 – 09:50            Szczepienia dzieci w medycynie podróży.
                                   dr n. med. Ewa Duszczyk   
 
09:50 – 10:15            Aktualna sytuacja epidemiologiczna malarii – wpływ pandemii COVID 19.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
10:15 – 10:40           Malaria bez happy endu, analiza przypadków.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
10:40 – 11:10           przerwa kawowa
 
11:10 – 12:00           Przygotowanie seniorów do podróży bliskich i dalekich.
                                   Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
 
12:00 – 12:40           Wścieklizna 2021/2022 Polska i Świat.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
12:40 – 13:20           Leki przeciw COVID 19 a podróże (szczepienia i interakcje).
                                   Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel
 
13:20 – 14:20           lunch
 
14:20 – 15:00           Podróże zagraniczne podczas pandemii COVID-19 i po niej – update 2022.
                                   dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
 
15:00 – 15:40           Ryzyko ognisk grypy w podróży (samolot, port lotniczy,  statek pasażerski i prom wycieczkowy).
                                  Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
 
15:40 – 16:00           Przerwa kawowa
 
16:00 – 17:00           Szczepienia obowiązkowe i zalecane – kierunek Afryka
                                   dr n med. Paweł Grzesiowski
                                              
17:00 – 17:40           Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (wirusy, bakterie, pasożyty) – cicha pandemia w medycynie podróży.
                                   Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
 
17:40 – 18:00           Dyskusja
 
 
Sobota 14 maja 2022
 
09:00 – 10:00           Szczepienia obowiązkowe i zalecane – kierunek Azja i Ameryka Środkowa
                                 dr n med. Paweł Grzesiowski
 
10:00 – 10:40           Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych po tropiku.
                                   dr n. med. Anna Kuna
 
10:40 – 11:00           przerwa kawowa
 
11:00 – 11:40           Ochrona zdrowia w cieniu wojny: medyczne problemy wśród uchodźców z Ukrainy.
                                   dr n. med.  Anna Kuna
 
11:40 – 12:20           Powikłania naczyniowe po zabiegach medycyny estetycznej w podróży.
                                   Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański
 
12:20 – 13:00           Zakończenie konferencji.
 
Regulamin rejestracji uczestników na X Jubileuszową Konferencję MEDYCYNY PODRÓŻY 2021, która odbędzie się 12-14 maja 2022 roku organizowanej przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. X Jubileuszowa Konferencja MEDYCYNA PODRÓŻY 2021, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 12-14 maja 2022 roku w Gdyni,
1.2. Organizatorem Logistycznym Konferencji jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Konferencji są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką konferencji.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
 
§2. Uczestnictwo w Konferencji
2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji
2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora lub dokonać płatności on-line. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu konferencyjnego.
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.8. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 listopada 2021 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 28 lutego 2022 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w terminie 1 marca 30 kwietnia  2022 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 10% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział:
d) gdy Organizator otrzyma oświadczenie od uczestnika o rezygnacji po 30 kwietnia 2022 roku, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłaconą kwotę.
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji. 4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
16 września 2021
 
Opłaty za udział w X Jubileuszowej Konferencji MEDYCYNA PODRÓŻY 2022

Płatność do 30 listopada 2021 r. - 795 zł + VAT 
Płatność od 01 grudnia 2021 do 10 kwietnia 2022 r. - 860 zł + VAT
Płatność od 11 kwietnia 2022 r. - 980 zł + VAT

Koszty udziału on-line
Płatność do 30 listopada 2021 r. - 675 zł + VAT 
Płatność od 01 grudnia 2021 do 10 kwietnia 2022 r. - 740 zł + VAT
Płatność od 11 kwietnia 2021 r. - 860 zł + VAT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Udział w kolacji koleżeńskiej - 200 zł 

Opłatę należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

X MEDYCYNA PODRÓŻY 2022 będzie się odbywała jak zawsze w sali konferencyjnej
Holelu Nadmorskiego w Gdyni ul. Ejsmonda 2.


Nocleg w Hotelu Nadmorskim można zarezerwować tylko w Biurze Organizacyjnym Konferencji na preferencyjnych warunkach cenowych do dnia 30 kwietnia 2022 r. 
Hotel Nadmorski nie przyjmuje rezerwacji indywidualnych w trakcie trwania Konferencji tj. 12-14 maja 2022 r.

Cennik:
Pokoje typu standard:
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 345 zł/doba 
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 395 zł/doba 
pokój trzyosobowy (ze śniadaniem) 510 zł/doba 

Pokoje typu bussines:
pokój jednoosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) 435 zł/doba brak wolnych pokoi
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 420 zł/doba 
pokój dwuosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) 485 zł/doba brak wolnych pokoi
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 470 zł/doba 

Apartament (ze śniadaniem) 540 zł/doba brak wolnych pokoi

Apartament Kapitański z widokiem na morze ( ze sniadaniem) 600 zł /doba brak wolnych pokoi

Podczas X Jubileuszowej Konferencji MEDYCYNA PODRÓŻY 2022
Oferujemy jeszcze Państwu Noclegi w:

RÓŻANY GAJ 
800 m od Hotelu Nadmorskiego - 10 minut spacerkiem
W cenie noclegu Goście maja możliwość skorzystania z basenu hotelowego, jacuzzi, sauny suchej oraz parowej.
W Hotelu jest dostępny taras widokowy z barem oraz restauracja Różana w której serwowane są posiłki.
Hotel posiada swój parking z którego Goście mogą skorzystać w cenie specjalnej: 20 pln/doba/miejsce.

APARTAMENT PREMIUM od strony zatoki - 920 zł/doba
APARTAMENT STANDARD - 750 zł/doba
Pokój 2-osobowy od strony zatoki - 630 zł/doba
Pokój 2-osobowy standard - 570 zł/doba

LONGSTAY APARTHOTEL
850 m od Hotelu Nadmorskiego - 10 minut spacerkiem
Apartamenty oferowane przez Longstay są wykończone w bardzo wysokim standardzie, większość z nich posiada dostęp do tarasów lub balkonów.
W Longstay Premium Apartments znajduje się sauna sucha i parowa oraz duży, dobrze wyposażony pokój fitness.

Apartament PRESTIGE - 650 zł/doba
Apartament Morski - 590 zł/doba
Apartament Standard - 540 zł /doba

Rezerwacji noclegu można dokonać po rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
Płatność za rezerwacje noclegów należy dokonać na konto Biura Organizacyjnego Konferencji MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

Krok 1

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania wydarzenia edukacyjnego: konferencji, szkolenia, kursu...

Krok 2

POMOŻEMY Skontaktuj się z nami i przekaż nam zarys/brief wydarzenia

Krok 3

Umówimy się z Tobą na spotkanie w celu omówienia wszelkich aspektów realizacji

Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.