0
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy kwalifikujących zdrowotnie do nurkowania rekreacyjnego. Przeprowadzony jest zgodnie ze standardami European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) i Divers Alert Network Europe (DAN Europe) oraz posiada akredytację European College of Baromedicine (ECB). Program kursu obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna zawiera omówienie podstawowych aspektów patofizjologii nurkowania, występowania urazów ciśnieniowych i chorób związanych z nurkowaniem, w tym toksyczności tlenowej, narkozy gazów obojętnych, choroby dekompresyjnej oraz kwalifikacji zdrowotnej do nurkowania z uwzględnieniem najczęściej występujących chorób ostrych i przewlekłych oraz nurkowania po przebyciu COVID‑19. W części praktycznej przedstawione i przećwiczone zostaną zasady postępowania w wypadku nurkowym, w tym udzielanie pierwszej pomocy oraz zaawansowanej pomocy tlenowej z użyciem sprzętu tlenowego. Wstępna część zajęć teoretycznych zostanie przeprowadzona w postaci e-learning; tydzień przed rozpoczęciem kursu zarejestrowani uczestnicy otrzymają materiały do zapoznania się; weryfikacja tej wiedzy odbędzie się na początku kursu (zaliczenie testu wstępnego stanowi warunek uczestnictwa w dalszej części kursu). Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin końcowy otrzymają dodatkowo dyplom European College of Baromedicine (ECB).
 
Kierownikiem kursu jest prof. dr hab. n. med. Jacek Kot, kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni (GUMed), ekspert medycyny nurkowej i hiperbarycznej (ECHM Level 3DM).
 
Czas trwania kursu: 34 godziny lekcyjne, w tym e-learning 8 godz., seminaria 20 godz., ćwiczenia 6 godz.

Ilość miejsc na kursie: 30 osób.
Ilość miejsc na warsztatach: 12 osób.
 
DeepSpot
PROGRAM

18.10.2022 (WTOREK)
Zajęcia on-line 
Rozpoczecie godzina 17:00
 
Jednostki i prawa fizyczne
Człowiek w środowisku wodnym (fizyka, fizjologia)
 
19.10.2022 ( Środa)

Zajęcia on-line
Rozpoczęcie godzina 17:00
 
Technologie i bezpieczeństwo nurkowania
Nienurkowe urazy i zachorowania podczas nurkowania
 
20-21.10.2022

Zaliczenie podstaw w wersji on-line ( test) dostepne przez 2 dni.
Możliwość 2 podejść do zaliczenia.

22.10.2022  ( sobota)

Zajęcia stacjonarne w DeepSpot. Mszczonów, ul. Warszawska 50
 
Godzina Temat
08:00 – 08:45 Urazy ciśnieniowe – cz. 1/2
08:45 – 09:30 Urazy ciśnieniowe – cz. 2/2
09:30 – 11:15 Toksyczność tlenu
10:15 – 11:30 PRZERWA
10:30 – 11:15 Wpływ ciśnienia, narkoza gazów obojętnych, działanie toksyczne gazów
11:15 – 12:00 Patofizjologia dekompresji – cz. 1/2
12:00 – 12:45 Patofizjologia dekompresji – cz. 2/2
12:45 – 13:30 OBIAD
13:30 – 14:15 Choroba dekompresyjna – cz. 1/2
14:15 – 15:00 Choroba dekompresyjna – cz. 2/2
15:00 – 15:15 PRZERWA
15:15 – 16:00 Odległe następstwa nurkowania
16:00 – 16:45 Wypadki i zdarzenia nurkowe
16:45 – 17:00 PRZERWA
17:00 – 17:45 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania: standardy – cz. 1/2
17:45 – 18:30 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania: standardy – cz. 2/2
 

 
23.10.2022 ( niedziela)

zajęcia stacjonarne w DeepSpot Mszczonów, ul. Warszawska 50
 
Godzina Temat
08:00 – 08:45 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania: kryteria, przeciwwskazania – cz. 1/3
08:45 – 09:30 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania: kryteria, przeciwwskazania – cz. 2/3
09:30 – 10:15 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania: kryteria, przeciwwskazania – cz. 3/3
10:15 – 10:30 PRZERWA
10:30 – 11:15 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania: przypadki kliniczne – cz. ½
11:15 – 12:00 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania: przypadki kliniczne – cz. 2/2
12:00 – 12:45 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania: powrót do nurkowania po urazie nurkowym lub chorobie dekompresyjnej
12:45 – 13:30 OBIAD
13:30 – 14:15 Test końcowy (1/2)
14:15 – 15:00 Test końcowy (2/2)
15:00 – 15:15 Zakończenie części teoretycznej
 
 
 WARSZTATY
Godziny Temat
16:00 – 16:45 Wypadek nurkowy: postępowanie
16:45 – 17:30 Pierwsza pomoc tlenowa: ćwiczenia praktyczne
17:30 – 18:15 Wypadek nurkowy: ćwiczenia praktyczne (1/2)
18:15 – 18:30 PRZERWA
18:30 – 19:15 Wypadek nurkowy: ćwiczenia praktyczne (2/2)
19:15 – 20:00 Wypadek nurkowy w odległych lokalizacjach
20:00 – 20:45 Przygotowanie wypraw nurkowych
20:45 – 21:00 Zakończenie warsztatów
Regulamin Kursu
Regulamin rejestracji uczestników na kurs szkoleniowy dla lekarzy „Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania rekreacyjnego i postepowanie w wypadku nurkowym”, który odbędzie się 18-23 października 2022 roku, organizowanego przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. Kurs szkoleniowy dla lekarzy „Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania rekreacyjnego i postepowanie w wypadku nurkowym” zwany w dalszej części Regulaminu Kursem, odbywa się 18-23 października 2022 roku.
1.2. Organizatorem Logistycznym Kursu jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kursie   i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Kursu są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kursu.
1.5. W ramach Kursu będą odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz warsztaty związane z tematyką Kursu.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Kursu znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
1.7. W przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie kursu w podanym terminie. Kurs zostanie przeniesiony na inny termin, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Uczestnika.
 
§2. Uczestnictwo w Kursie
2.1. Warunkami uczestnictwa w Kursie są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu.
2.1.2. Uiszczenie opłat w wysokości i terminach podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Kursie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowej serwisu kursu.
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.8. Koszt udziału w Kursie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie nie będzie możliwa.
2.10. W przypadku wcześniejszego wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Kursie
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie w terminie do 31 sierpnia 2022 roku wpłata wniesiona przez uczestnika zostanie przeksięgowana na następną edycję kursu
3.3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie w terminie po 1 września 2022 roku wpłata wniesiona przez uczestnika oraz inne koszty są zatrzymane w całości przez Organizatora.
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kursie są zamieszczone na stronie internetowej Kursu. 4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kursie.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kursie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Kursu w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca, sytuacja epidemiologiczna itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kursie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Kursu.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Kursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kursu. Kurs ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
19 września 2022r.
 
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty.

Koszt udziału w kursie dla osób, które zapiszą się w terminie do 31 maja 2022 wynosi 2900
Koszt udziału w kursie dla osób, które zapiszą się w terminie 1 czerwca -  31 sierpnia 2022 wynosi 3100 zł
Koszt udziału w kursie dla osób rejestrujących się po terminie 31 sierpnia 2022 roku 3500 zł

Dodatkowo można uczestniczyc w Warsztatach - ćwiczeniach w Deep Spot, z dodatkowym egzaminem i certyfikatem
Koszt udziału w warsztatach wynosi 1300 zł 


Opłaty należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego 
MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego:
61 1140 2004 0000 3602 7725 1840
w tytule przelewu należy wpisać swoje Imię i Nazwisko

lub bezpośrednio przez system płatniczy po zakończeniu rejestracji.

Krok 1

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania wydarzenia edukacyjnego: konferencji, szkolenia, kursu...

Krok 2

POMOŻEMY Skontaktuj się z nami i przekaż nam zarys/brief wydarzenia

Krok 3

Umówimy się z Tobą na spotkanie w celu omówienia wszelkich aspektów realizacji

Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.