0
Serdecznie zapraszamy na XI Ogólnopolską Konferencję Re-Certyfikacyjną MEDYCYNA PODRÓŻY 2023; NOWOŚCI-WYZWANIA-KONTROWERSJE, która odbedzie 11-13 maja 2023, w hotelu Nadmorskim w Gdyni, ul. Ejsmonda 2.
Gdynia
PROGRAM
 
Czwartek 11 maja 2023
 
13:00 – 15:30             Rejestracja uczestników.
 
15:30 – 16:00             Od historii walki z cholerą do współczesnej immunoprofilaktyki.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
                                   Wykład sponsorowany Travel Care
 
16:00 – 16:10              Sesja pytań
 
16:10 – 16:50             Szczepienia ochronne – co nowego?
                                   dr n. med. Ewa Duszczyk
 
16:50 – 17:00           Sesja pytań
 
17:00 – 17:20           przerwa kawowa
 
17:20 – 17:50           Ostre uszkodzenie nerek na manowcach.
                                 dr hab. n. med. Wojciech Wołyniec
 
17:50 – 18:00           Sesja pytań
 
18:30                        Kolacja koleżeńska
 
 
Piątek 12 maja 2023
 
09:00 – 09:40           Nowe zasady profilaktyki wścieklizny przed podróżą – schemat szczepień w Polsce i na świecie.
                                 dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
                                 Wykład sponsorowany Sanofi
 
9:40 – 9:50               Sesja pytań
 
09:50 – 10:30           Szczepienia przeciwko żółtej gorączce – repetytorium i nowe zagadnienia.
                                 dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
                                 Wykład sponsorowany Sanofi
 
10:30 – 10:40           Sesja pytań
 
10:40 – 11:10           przerwa kawowa
 
11:10 – 12:10           Wysypki zakaźne, czy niezakaźne? Czyli nie wszystko złoto, co się świeci
                                 dr n. med. Ewa Duszczyk
 
12:10 – 12:20           Sesja pytań
 
12:20 – 12:50           Pokąsanie przez jadowite gady: trwożnica błotna – analiza przypadku.
                                 dr n. med. Piotr Kajfasz
 
12:50 – 13:00           Sesja pytań
 
13:00 – 13:20           Szczepienia przeciwko meningokokom osób podróżujących - jak i dlaczego
                                 dr n. med. Ewa Duszczyk
                                 Wykład sponsorowany Pfizer Polska


13:20 - 13:30           Sesja pytań
 
13:30 – 14:30           lunch
 
14:30 – 15:20           Gruźlica zagrożeniem dla podróżujących
                                 dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka
 
15:20 – 15:30            Sesja pytań
 
15:30 – 16:10           Podróże lotnicze osób z chorobą układu oddechowego. Wytyczne BTS 2022
                                dr Bożena Kajfasz
 
16:10 – 16:20           Sesja pytań
 
16:20 – 17:00           Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem podróżniczym?
                                 dr Antonina Doroszewska
 
17:00 – 17:10           Sesja pytań
 
 
17:10 – 17:50           Zanieczyszczenie powietrza – SMOG – w jaki sposób wpływa na podróżnika.
                                 dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka
 
17:50 – 18:00           Dyskusja
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobota 13 maja 2023
 
 
09:00 – 09:30           Zakażenia wywołane bakteriami otoczkowymi u podróżnych – jak i dlaczego należy im zapobiegać?
                                               Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
 
09:30 – 09:40           Sesja pytań
 
09:40 – 10:20           Kannabinoidy – co jest ważne dla osób podróżujących i nie tylko?
                                               Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska – Guzel.
 
10:20 -10:30            Sesja pytań
 
10:30 – 10:50           przerwa kawowa
 
10:50 – 11:10           Antybiotyki w apteczce podróżnej – aspekty farmakologiczne – epidemiologiczne i praktyczne.
                                   Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska – Guzel
                                 Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
 
11:10 – 11:20          Sesja pytań
 
11:20 – 12:00           Zakończenie konferencji.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Regulamin Konferencji
Regulamin rejestracji uczestników na XI Konferencję MEDYCYNY PODRÓŻY 2023, która odbędzie się 11-13 maja 2023 roku organizowanej przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. XI Konferencja MEDYCYNA PODRÓŻY 2023, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 11-13 maja 2023 roku w Gdyni,
1.2. Organizatorem Logistycznym Konferencji jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Konferencji są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką konferencji.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
 
§2. Uczestnictwo w Konferencji
2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji
2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora lub dokonać płatności on-line. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu konferencyjnego.
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.8. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 listopada 2022 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 28 lutego 2023 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w terminie 1 marca 30 kwietnia  2023 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 10%  wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział:
d) gdy Organizator otrzyma oświadczenie od uczestnika o rezygnacji po 30 kwietnia 2023 roku, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłaconą kwotę.
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji.
4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
12 maja 2022
 
 
Opłaty za udział w XI Ogólnopolskiej Konferencji MEDYCYNA PODRÓŻY 2023

Płatność do 30 listopada 2022 r. - 795 zł + VAT 
Płatność od 1 grudnia 2022 do 4 marca 2023r. - 860 zł + VAT
Płatność od 5 marca 2023 r. - 980 zł + VAT

Koszty udziału on-line
Płatność do 31 października 2022 r. - 675 zł + VAT 
Płatność od 1 listopada 2022 do 4 marca 2023 r. - 740 zł + VAT
Płatność od 5 kmarca 2023 r. - 860 zł + VAT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Udział w kolacji koleżeńskiej - 200 zł 

Opłatę należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

XI MEDYCYNA PODRÓŻY 2023 będzie się odbywała jak zawsze w sali konferencyjnej
Holelu Nadmorskiego w Gdyni ul. Ejsmonda 2.


Nocleg w Hotelu Nadmorskim można zarezerwować tylko w Biurze Organizacyjnym Konferencji na preferencyjnych warunkach cenowych do dnia 16 kwietnia 2023 r. 
Hotel Nadmorski nie przyjmuje rezerwacji indywidualnych w trakcie trwania Konferencji tj. 11-13 maja 2023 r.

Cennik:
Pokoje typu standard:
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 345 zł/doba 
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 395 zł/doba 
pokój trzyosobowy (ze śniadaniem) 510 zł/doba 

Pokoje typu bussines:
pokój jednoosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) 435 zł/doba 
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 420 zł/doba 
pokój dwuosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) 485 zł/doba 
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 470 zł/doba 

Apartament (ze śniadaniem) 540 zł/doba 

Apartament Kapitański z widokiem na morze ( ze sniadaniem) 600 zł /doba 

Rezerwacji noclegu można dokonać po rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
Płatność za rezerwacje noclegów należy dokonać na konto Biura Organizacyjnego Konferencji MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840
Kontakt dla firm:
Agnieszka Mandziej - Zdzieszyńska
tel: 600 949 677
agnieszka.mandziej-zdzieszynska@mcc.org.pl

Krok 1

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania wydarzenia edukacyjnego: konferencji, szkolenia, kursu...

Krok 2

POMOŻEMY Skontaktuj się z nami i przekaż nam zarys/brief wydarzenia

Krok 3

Umówimy się z Tobą na spotkanie w celu omówienia wszelkich aspektów realizacji

Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.