0
XII edycja kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży odbedzie sie w dniach 11-15 października 2023 roku w Gdyni.

Kurs ma na celu pozyskanie, usustematyzowanie i poszerzeniej już posiadanej wiedzy z zakresu medycyny podróży i profilaktyki przedwyjazdowej.

Podczas kursu zostaną szeroko przedstawione wszelkie aspekty profilaktyki przedwyjazdowej, szczepień obowiązkowych i zalecanych, zagrożeń występujących w różnych rejonach świata zarówno ze strony fauny i flory, przygotowania do wypraw górskich i trekingowych, zagrożeń wynikających z nurkowania rekreacyjnego, przygotowania pacjentów w różnym wieku i z różnymi przypadłościami jak choroby przewlekłe i inne.

Na Kursie uczestnicy otrzymują pełne kompendium wiedzy w postaci prelekcji i prezentacji, możliwość konsultacji z prelegentami.

Prelegentami na Kursie są wybitni specjaliści zajmujący się medycyną podróży i profilaktyką przedwyjazdową - podróżnikami, którzy na własnym przykładzie doświadczyli wiele chorób tropikalnych i spotkali się z nimi "oko w oko". 
Gdynia,
Środa 11 październik 2023
 
08:30 – 09:00    Rejestracja Uczestników Kursu.
 
09:00 – 09:10    Otwarcie Kursu.
 
09:10 – 11:10     Wyprawy wysokogórskie cz.1..
                           dr hab. n. med. Robert Szymczak
 
11:10 – 11:40    przerwa kawowa
 
11:40 – 13:40     Wyprawy wysokogórskie cz.2.
                           dr hab. n. med. Robert Szymczak
 
13:40 – 14:40    lunch
 
14:40 – 15:40     Dobór szczepień ochronnych w kontekście kierunków podróży z dzieckiem a PSO.
                           dr n. med. Ewa Duszczyk
 
15:40 – 16:10    Sesja pytań i odpowiedzi.
 
16:10 – 17:00    Sprawy organizacyjne Kursu CCMP
 
 
Czwartek 12 październik 2023
 
09:00 – 09:45    Patofizjologia nurkowania.
                           Prof. dr hab. n. med. Jacek Kot
 
09:45 – 10:30     Zagrożenia zdrowotne i przygotowanie medyczne do nurkowania rekreacyjnego.
                           Prof. dr hab. n. med. Jacek Kot
 
10:30 – 11:15    Wypadek nurkowy.
                          Prof. dr hab. n. med. Jacek Kot
 
11:15 – 11:45    przerwa kawowa
 
11:45 – 12:45     Dziecko z chorobami przewlekłymi – przygotowanie do podróży.
                          dr n. med. Ewa Duszczyk
 
 
12:45 – 13:45    Zmiany klimatu a komary.
                          dr hab. n. med. Beata Biernat
 
13:45 – 14:45    lunch
 
14:45 – 15:45     Konsultacja medyczna przed podróżą – dobór profilaktyki, źródła informacji.
                           dr n .med. Agnieszka Wroczyńska
 
16:15 – 17:15    Żółta gorączka. Case study – warsztaty.
                          dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
 
17:15 – 17:40    Sesja pytań i odpowiedzi.
 
 
Piątek 13 październik 2023
 
09:30 – 10:30    Dermatozy tropikalne.
                           Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański
 
10:30 – 11:20    Biegunka podróżnych.
                          dr n. med. Piotr Kajfasz
 
11:20 – 11:50    przerwa kawowa
 
11:50 – 12:20    Ciężarna w podróży.
                          dr n. med. Piotr Kajfasz
 
12:20 – 13:20    Pacjent z chorobami układu sercowo-naczyniowego w podróży.
                                   dr hab. n. med. Katarzyna Kurnicka
 
13:20 – 14:20    lunch
 
14:20 – 16:20     Odpowiedzialność odszkodowawcza za brak informacji na temat szczepień.
                           Mecenas Katarzyna Roguś
 
16:20 – 16:40    przerwa kawowa
 
16:40 – 18:40     Prawne aspekty odpowiedzialności lekarskiej w działalności leczniczej.
                           Mecenas Katarzyna Roguś
 
 
 
 
 
Sobota 14 październik 2023
 
09:00 – 09:40    Wścieklizna zagrożeniem dla podróżujących. Profilaktyka.
                          dr n. med. Piotr Kajfasz
 
09:40 – 10:40    Malaria. Profilaktyka.
                          dr n. med. Piotr Kajfasz
 
10:40 – 11:00    przerwa kawowa
 
11:00 – 11:30    Interakcje lekowe w profilaktyce malarii.
                           Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel
 
11:30 – 12:10    Apteczka podróżna i przepisy regulujące przewóz leków.
                           Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel
 
12:10 – 13:10    Blok komunikacja z pacjentem cz.1.
                          dr n. społ. Antonina Doroszewska
 
13:10 – 14:10    lunch
 
14:10 – 15:10    Blok komunikacja z pacjentem cz.2.
                          dr n. społ. Antonina Doroszewska
 
15:10 – 16:10     Dobór szczepień ochronnych przed wyjazdem w różne strefy klimatyczne podsumowanie/zestawienie.
                          dr n. med. Piotr Kajfasz
 
16:10 – 16:40    Sesja pytań i odpowiedzi.
 
 
 
Niedziela 15 październik 2023
 
09:00 – 10:00    Pacjent z chorobami przewlekłymi – przygotowanie do podróży.
                           Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
 
10:00 – 10:50     ABC zdrowia dziecka w podróży – biegunki, racjonalne zachowania higieniczne, przeziębienia.
                           Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
 
10:50 – 11:20    EGZAMIN.
 
11:20 – 11:40    przerwa kawowa
 
11:40 – 12:00    Wyniki egzaminu i pytania organizacyjne.
 
 
Regulamin Kursu
Regulamin rejestracji uczestników na XII Cykl Kursu w Ramach Certyfikacji Centrów Medycyny Podróży, który odbędzie się 11-15 października 2023 roku, organizowanego przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. XII Cykl Kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży zwany w dalszej części Regulaminu Kursem, odbywa się 11-15 października 2023 roku.
1.2. Organizatorem Logistycznym Kursu jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kursie   i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Kursu są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kursu.
1.5. W ramach Kursu będą odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne związane z tematyką Kursu.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Kursu znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
1.7. W przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie kursu w podanym terminie. Kurs zostanie przeniesiony na inny termin, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Uczestnika.
 
§2. Uczestnictwo w Kursie
2.1. Warunkami uczestnictwa w Kursie są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu.
2.1.2. Uiszczenie opłat w wysokości i terminach podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Kursie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora lub bezpośrednio po rejestracji w systemie on-line. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowej serwisu kursu.
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.8. Koszt udziału w Kursie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie nie będzie możliwa.
2.10. W przypadku wcześniejszego wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
2.11. Kurs zakończony jest egzaminem, który odbywa się ostatniego dnia Kursu.
2.11.1. W przypadku nie zdania przez uczestnika kursu egzaminu końcowego, przysługuje mu dodatkowy termin w dniu 11 maja 2024 roku w Gdyni.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Kursie
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie w terminie do 30 czerwca 2023 roku wpłata wniesiona przez uczestnika zostanie przeksięgowana na następną edycję kursu
3.3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie w terminie po 1 lipca 2023 roku wpłata wniesiona przez uczestnika oraz inne koszty są zatrzymane w całości przez Organizatora.
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kursie są zamieszczone na stronie internetowej Kursu.
4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kursie.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kursie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Kursu w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca, sytuacja epidemiologiczna itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kursie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Kursu.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Kursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kursu. Kurs ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
5 października 2022r.
 
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty.

Osoby, które wpłaciły opłatę wpisową dokonują tylko płatności róznicy w cenie kursu wg terminów.

Koszt udziału w kursie dla osób, które zapiszą się w terminie do 28 lutego 2023 wynosi 4800 zł
Koszt udziału w kursie dla osób, które dokonają rejestracji w terminie 01.03.23 - 31.05.23 Wynosi 5500 zł
Koszt udziału w kursie dla osób rejestrujących się po terminie 1 czerwca 2023 roku 6000 zł


Opłaty należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego 
MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego:
61 1140 2004 0000 3602 7725 1840
w tytule przelewu należy wpisać swoje Imię i Nazwisko

lub bezpośrednio przez system płatniczy po zakończeniu rejestracji.

Krok 1

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania wydarzenia edukacyjnego: konferencji, szkolenia, kursu...

Krok 2

POMOŻEMY Skontaktuj się z nami i przekaż nam zarys/brief wydarzenia

Krok 3

Umówimy się z Tobą na spotkanie w celu omówienia wszelkich aspektów realizacji

Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.