0
Serdecznie zapraszamy na XII Ogólnopolską Konferencję MEDYCYNA PODRÓŻY 2024; RECERTYFIKACJA, która odbedzie 9-11 maja 2024, w hotelu Nadmorskim w Gdyni, ul. Ejsmonda 2.
Gdynia
09.05.2024 (Czwartek)  
 
13:00 – 15:00 Rejestracja uczestników
15:00 – 16:15 Szczepienia dzieci i dorosłych –never ending story   dr n. med. Ewa Duszczyk
16:15 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 17:15 Odra powracające zagrożenia dla podróżujących - dr n. med. Ewa Duszczyk
17:15 – 17:30  Sesja pytań
17:30 – 18:15 Nowoczesna profilaktyka malarii – w drodze do europejskich wytycznych.  dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
18:15 – 18:30 Sesja pytań
 
 
10.05.2024 (Piątek) 
 
09:00 – 09:40 Wirusy Herpes zoster i podróże - Prof. dr hab. n med. Aneta Nitsch – Osuch
09:40 - 09:50 Sesja pytań
09:50 – 10:30 Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe w podróży i nie tylko - Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska - Guzel
10:30 – 10:40 Sesja pytań
10:40 – 10:55 Przerwa kawowa
 
10:55 – 11:40 Nowe możliwości w profilaktyce inwazyjnej choroby meningokokowej    dr n. med. Piotr Kajfasz
                        Wykład Sponsorowany Sanofi
11:40 – 11:50 Sesja pytań
11:50 – 12:30 Aktualna sytuacja epidemiologiczna gorączki denga i chikungunya – najnowsze metody profilaktyki - dr n. med. Piotr Kajfasz
12:30 – 12:40          Sesja pytań
12:40 – 12:55 Przerwa kawowa
12:55 – 13:20 Legionelloza 2023 w Polsce, czy grozi nam lagionelloza 2024                         dr n. med. Piotr Kajfasz
13:20 -13:30 Sesja pytań
13:30 – 13:50 Wykład sponsorowany Travel Care
13:50 – 14:50 Lunch
14:50 – 15:20 Migracje wybranych gatunków nowym zagrożeniem dla turystów na terenie Europy – Grzegorz Galiński                                                            Graniczna Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie
15:20 -15:30 Sesja pytań
15:30 – 16:00 Nowoczesna diagnostyka chorób tropikalnych w praktyce                             Prof. dr hab.  n. med. Maciej Grzybek
16:00 – 16:10 Sesja pytań
16:10 – 16:25 Przerwa kawowa
16:25 – 17:10 Zmiany klimatyczne – czy grozi nam kolejna pandemia                                    Prof. dr hab.  n. med. Maciej Grzybek
17:10 – 17:20 Sesja pytań
17:20 – 18:00 Nowości w profilaktyce chorób związanych z podróżami i migracjami ludności dr n. med. Paweł Grzesiowski
18:00 – 18:10 Sesja pytań
 
11.05.2024 (Sobota)
09:00 – 09:40 Leiszmanioza skórno- śluzówkowa oraz filariozy Prof. dr hab.  n. med. Romuald Olszański
09:40 – 09:50 Sesja pytań
09:50 – 10:20 Myjazy – podstawowe informacje i opisy przypadków - dr hab.  n. med. Beata Biernat
10:20 – 10:30 Sesja pytań
10:30 – 10:50 Przerwa
10:50 – 11:20 Ochrona przed hematofagicznymi stawonogami                                                                    dr hab.  n. med. Beata Biernat
11:20 - 12:00 - Zakończenie
 
 
 
Regulamin Konferencji
Regulamin rejestracji uczestników na XII Konferencję MEDYCYNY PODRÓŻY 2024, która odbędzie się 9-11 maja 2024 roku organizowanej przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. XII Konferencja MEDYCYNA PODRÓŻY 2024, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 9-11 maja 2024 roku w Gdyni,
1.2. Organizatorem Logistycznym Konferencji jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Konferencji są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką konferencji.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
 
§2. Uczestnictwo w Konferencji
2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji
2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora lub dokonać płatności on-line. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu konferencyjnego.
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.4. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.
2.6. Wszyscy uczestnicy po konferencji otrzymają dostęp na 7 dni do nagrań wykładów odbywających się podczas konferencji.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 31 października 2023 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 29 lutego 2024 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w terminie 1 marca 30 kwietnia  2024 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 10% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział:
d) gdy Organizator otrzyma oświadczenie od uczestnika o rezygnacji po 30 kwietnia 2024 roku, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłaconą kwotę.
3.3. Uczestnik stacjonarny zawsze ma prawo zamienić Swój udział stacjonarny na udział on-line, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji. 4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
22 maja 2023
 
 
Opłaty za udział w XII Ogólnopolskiej Konferencji MEDYCYNA PODRÓŻY 2024 - RECERTYFIKACJA

Płatność do 30 listopada 2023 r. - 835 zł + VAT 
Płatność od 1 grudnia 2023 do 29 lutego 2024 r. - 900 zł + VAT
Płatność od 1 marca 2023 r. - 1030 zł + VAT

Koszty udziału on-line
Płatność do 30 listopada 2023 r. - 710 zł + VAT 
Płatność od 1 lgrudnia 2023 do 29 lutego 2024 r. - 780 zł + VAT
Płatność od 1 marca 2024 r. - 900 zł + VAT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Udział w kolacji koleżeńskiej - 250 zł 

Opłatę należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

XII MEDYCYNA PODRÓŻY 2024 będzie się odbywała jak zawsze w sali konferencyjnej
Holelu Nadmorskiego w Gdyni ul. Ejsmonda 2.


Nocleg w Hotelu Nadmorskim można zarezerwować tylko w Biurze Organizacyjnym Konferencji na preferencyjnych warunkach cenowych do dnia 16 kwietnia 2023 r. 
Hotel Nadmorski nie przyjmuje rezerwacji indywidualnych w trakcie trwania Konferencji tj. 9-11 maja 2024 r.

Cennik:
Pokoje typu standard:
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 380 zł/doba 
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 440 zł/doba 
pokój trzyosobowy (ze śniadaniem) 625 zł/doba 

Pokoje typu bussines:
pokój jednoosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) 495 zł/doba BRAK MIEJSC
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 470 zł/doba 
pokój dwuosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) 555 zł/doba BRAK MIEJSC
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 530 zł/doba 

Apartament (ze śniadaniem) 700 zł/doba 

Apartament Kapitański z widokiem na morze ( ze sniadaniem) 800 zł /doba BRAK MIEJSC

Rezerwacji noclegu można dokonać po rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
Płatność za rezerwacje noclegów należy dokonać na konto Biura Organizacyjnego Konferencji MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

Krok 1

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania wydarzenia edukacyjnego: konferencji, szkolenia, kursu...

Krok 2

POMOŻEMY Skontaktuj się z nami i przekaż nam zarys/brief wydarzenia

Krok 3

Umówimy się z Tobą na spotkanie w celu omówienia wszelkich aspektów realizacji

Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.