Serdecznie zapraszamy na XIII Ogólnopolską Konferencję Medycyna Podróży 2025, która odbedzie się w dniach 8-10 maja 2025 w Hotelu Nadmorskim w Gdyni; ul. Ejsmonda 2.
Gdynia
Regulamin Konferencji
Regulamin rejestracji uczestników na XIII Konferencję MEDYCYNY PODRÓŻY 2025, która odbędzie się 8-10 maja 2025 roku organizowanej przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. XIII Konferencja MEDYCYNA PODRÓŻY 2025, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 8-10 maja 2025 roku w Gdyni,
1.2. Organizatorem Logistycznym Konferencji jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Konferencji są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką konferencji.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
 
§2. Uczestnictwo w Konferencji
2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji
2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora lub dokonać płatności on-line. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu konferencyjnego.
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.4. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.
2.6. Wszyscy uczestnicy po konferencji otrzymają dostęp na 7 dni do nagrań wykładów odbywających się podczas konferencji.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 31 października 2024 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 28 lutego 2025 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w terminie 1 marca 30 kwietnia  2025 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 10% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział:
d) gdy Organizator otrzyma oświadczenie od uczestnika o rezygnacji po 30 kwietnia 2024 roku, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłaconą kwotę.
3.3. Uczestnik stacjonarny zawsze ma prawo zamienić Swój udział stacjonarny na udział on-line, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji. 4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
20 maja 2024
 
Opłaty za udział w XIII Ogólnopolskiej Konferencji MEDYCYNA PODRÓŻY 2025 

Płatność do 31 października 2024 r. - 1050 zł + VAT = 1291,50 zł
Płatność od 1 listopada 2024 do 28 lutego 2025 r. - 1200 zł + VAT = 1476 zł
Płatność od 1 marca 2025 r. - 1350 zł + VAT = 1660,50 zł

Koszty udziału on-line
Płatność do 31 października 2024 r. - 900 zł + VAT = 1107 zł
Płatność od 1 listopada 2024 do 28 lutego 2025 r. - 1000 zł + VAT - 1230 zł
Płatność od 1 marca 2025 r. - 1150 zł + VAT = 1414,50 zł

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Udział w kolacji koleżeńskiej - 300 zł 

Opłatę należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

XIII MEDYCYNA PODRÓŻY 2024 będzie się odbywała jak zawsze w sali konferencyjnej
Holelu Nadmorskiego w Gdyni ul. Ejsmonda 2.

Nocleg w Hotelu Nadmorskim można zarezerwować tylko w Biurze Organizacyjnym Konferencji na preferencyjnych warunkach cenowych do dnia 16 kwietnia 2025 r. 
Hotel Nadmorski nie przyjmuje rezerwacji indywidualnych w trakcie trwania Konferencji tj. 8-10 maja 2025 r.

Cennik:
Pokoje typu standard:
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 420 zł/doba 
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 480 zł/doba 
pokój trzyosobowy (ze śniadaniem) 690 zł/doba 

Pokoje typu bussines:
pokój jednoosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) 550 zł/doba 
pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) 520 zł/doba 
pokój dwuosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) 610 zł/doba 
pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) 580 zł/doba 

Apartament (ze śniadaniem) 780 zł/doba 

Apartament Kapitański z widokiem na morze ( ze sniadaniem) 900 zł /doba 

Rezerwacji noclegu można dokonać po rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
Płatność za rezerwacje noclegów należy dokonać na konto Biura Organizacyjnego Konferencji MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840
Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.